Skip Navigation Links

Voor initiatieven

Voor initiatieven

Voor initiatieven

Voor initiatieven

Voor individuen

Voor individuen

Voor kunstenaars

Voor kunstenaars

Voor monumenten

Voor monumenten

Voor initiatieven

Het K.F. Hein Fonds ondersteunt op verschillende manieren mensen en organisaties die een initiatief nemen. Organisaties (stichtingen, verenigingen of uitgevers) kunnen een projectaanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan een project of investering. Mensen die een initiatief willen nemen om de sociale cohesie in hun eigen buurt te vergroten of voor groen in hun buurt, kunnen een aanvraag indienen voor financiering voor een buurtinitiatief. Makers, cultureel ondernemers en culturele organisaties kunnen een beroep doen op de Utrechtse Cultuurlening. En jaarlijks in september en oktober kunnen sociaal-maatschappelijke organisaties hun plan voor een sociaal-maatschappelijk project indienen voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs. Lees hieronder meer.

Projectondersteuning Buurtinitiatieven Utrechtse Cultuurlening K.F. Hein Stimuleringsprijs KIEM voor natuur

Projectondersteuning

Het K.F. Hein Fonds is in 1989 ontstaan vanuit de K.F. Hein Stichting. Het Fonds is er specifiek voor giften aan projecten die passen binnen de doelstellingen: cultuur en volksontwikkeling, maatschappelijk werk, monumentenzorg, natuurbehoud, podiumkunsten en volksgezondheid in de provincie Utrecht. Slechts bij zeer hoge uitzondering wordt bijgedragen aan initiatieven buiten de provincie, op voorwaarde dat het gaat om een project van nationaal belang. Het Fonds steunt initiatieven met giften en garanties, maar ook met advies of publiciteit.

De afgelopen jaren behandelde het Fonds gemiddeld 650-700 aanvragen per jaar. Gemiddeld is twee derde van de aanvragen gehonoreerd, zij het niet altijd voor het gevraagde bedrag. Het K.F. Hein Fonds beoordeelt iedere aanvraag inhoudelijk en financieel, waarbij vergelijking met andere aanvragen vaak een rol speelt. Omdat het toekennen van giften maatwerk is, is het soms moeilijk om van te voren aan te geven of een aanvraag kansrijk is. Er zijn immers vele factoren die een rol kunnen spelen. Het kan daarom nuttig zijn om ons al in een vroeg stadium te benaderen als u een plan hebt. Dit kan per telefoon, per e-mail of op ons spreekuur elke dinsdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur.

Voorwaarden voor projectaanvragen K.F. Hein Fonds

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet een aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen. In ieder geval worden aanvragen alleen behandeld als zij compleet en tijdig zijn ingediend via het digitale aanvraagsysteem op onze website.

Werkterrein: provincie Utrecht
Het werkterrein van het K.F. Hein Fonds beslaat de provincie Utrecht. Aan projecten die buiten de provinciegrenzen plaatsvinden, wordt slechts bij hoge uitzondering een bijdrage toegekend. Aanvragers wordt geadviseerd daarover vooraf contact op te nemen.

Stichting of vereniging
Aanvragen voor projectondersteuning kunnen alleen worden ingediend door organisaties met rechtspersoonlijkheid, met name stichtingen en verenigingen. In bijzondere gevallen kan een aanvraag worden ingediend door een uitgever of een kerkgenootschap (voor een restauratieproject). Alleen voor buurtinitiatieven kan een aanvraag worden ingediend door een privépersoon.

Organisatie
De organisatie van de aanvrager moet goed ingericht zijn. Toezicht en uitvoering zijn gescheiden: er worden geen bestuursleden bezoldigd vanuit het project. Er wordt geen betaalde opdracht verleend aan het eigen bedrijf van een bestuurslid of directeur. De financiële jaarstukken zijn compleet en helder.

Projecten en investeringen
Alleen aanvragen voor projecten, investeringen of restauraties komen in aanmerking voor een bijdrage. Er wordt niet bijgedragen aan exploitatie- of organisatiekosten of aan reguliere activiteiten.

Doelgroep
In het algemeen wordt het streven naar een groot publieksbereik gewaardeerd. Een project dat zich richt op een kwetsbare of moeilijk bereikbare doelgroep kan echter ook op onze steun rekenen. Een extra activiteit, zoals een educatieproject bij een festival of een randprogramma bij een tentoonstelling, is een aanbeveling.

Programma
Het programma is bijzonder of vernieuwend voor de initiatiefnemer of op de locatie. Een speciale extra activiteit, zoals een educatieproject bij een festival, is een pré. Er wordt niet bijgedragen aan hernemingen, herdrukken en herhalingen. Projecten met politieke of religieuze doelstellingen worden niet ondersteund. Fondsenwervende activiteiten worden niet ondersteund.

Termijn
Aan projecten die al gestart zijn op het moment van besluitvorming wordt geen bijdrage toegekend. Aanvragers dienen rekening te houden met de indieningsdata en met een behandeltermijn van 2 maanden voor aanvragen tot en met € 5.000. Voor aanvragen boven € 5.000 kan de behandeltermijn oplopen tot 4 maanden. De start is het moment waarop het project gepresenteerd wordt aan het publiek, bijvoorbeeld een concert of de première van een film of theatervoorstelling.

Compleet
Een complete aanvraag bevat in elk geval de volgende bijlagen:

 • Een projectplan
 • Een begroting
 • Een dekkingsplan
 • Statuten van de aanvragende organisatie
 • Een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een recent financieel jaarverslag met balans

Eenmaal per jaar
Het K.F. Hein Fonds kent maximaal éénmaal per kalenderjaar een bijdrage aan een organisatie toe. Een volgende aanvraag binnen een kalenderjaar wordt automatisch afgewezen. Deze afwijzing is definitief; een aanvraag kan niet het volgende kalenderjaar opnieuw worden ingediend.

Financieringsmix
Projecten met een goede financieringsmix genieten de voorkeur. Een goede financieringsmix bestaat uit een eigen bijdrage (uit contributie, spaargeld of crowdfunding), eigen inkomsten uit het project (bijv. kaartverkoop), en cofinanciering door andere partijen, zoals meerdere (Utrechtse) fondsen, overheden, sponsors en eventueel een (cultuur)lening. Aanvragen waarvoor het K.F. Hein Fonds als enige fonds wordt aangeschreven, worden doorgaans afgewezen.

Andere fondsen die in de provincie Utrecht actief zijn:

Fondsen die in heel Nederland actief zijn, ondersteunen ook projecten in Utrecht. Bijvoorbeeld:

Denkt u voor de financiering van restauraties ook aan het Restauratiefonds. Dat heeft diverse regelingen voor rijksmonumenten maar ook mogelijkheden voor gemeentelijke monumenten: het Utrechts Restauratiefonds en het Cultuurfonds voor Monumenten in Utrecht.

Deze opsomming is niet volledig. Namen van meer landelijk, regionaal en lokaal actieve fondsen kunt u vinden in het Fondsenboek. 

Redelijkheid
Het gevraagde bedrag moet redelijk zijn. Het K.F. Hein Fonds draagt nooit het grootste deel van de kosten van een project. De totale kosten van het project dienen altijd redelijk te zijn in verhouding tot het aantal bezoekers of deelnemers.

Congres, workshop, masterclass, studiedag
Aan congressen, workshops, masterclasses of studiedagen wordt niet bijgedragen, tenzij sprake is van een open karakter, waar een algemeen publiek toegang heeft en ook meebetaalt.

Afwijzing van de aanvraag
Gemiddeld één op drie aanvragen wordt afgewezen. Deze afwijzingen zijn definitief, want er is geen bezwaarprocedure. Redenen voor afwijzing van een aanvraag zijn:

 • de aanvraag is onvolledig ingediend of onduidelijk;
 • er is een religieuze of politieke doelstelling;
 • toezicht en uitvoering zijn bij het project onvoldoende gescheiden;
 • het project vindt plaats buiten de provincie Utrecht;
 • het is een overheidsproject;
 • het is een aanvraag van een fondsenwervend fonds dat onze bijdrage slechts doorgeeft;
 • het gaat om een congres, masterclass, workshop of studiedag (voor een beperkt publiek);
 • er wordt een onredelijk groot deel van de financiering gevraagd;
 • er zijn geen andere fondsen aangeschreven;
 • er is geen sprake van een duidelijk begin of einde van het initiatief;
 • er is sprake van een reprise, herhaling, herdruk of herneming;
 • het gaat (vooral) om exploitatiekosten of overhead;
 • de aanvrager is een eenmanszaak, vennootschap of individuele kunstenaar / theatermaker. Een uitzondering wordt gemaakt voor uitgeverijen en voor kerkgenootschappen (in geval van restauratieprojecten van rijksmonumenten).

Behandeling
Over aanvragen tot en met € 5.000 wordt in principe door het bureau beslist. Daarbij moet gerekend worden op een behandeltermijn van maximaal 2 maanden. In geval van twijfel en bij aanvragen boven € 5.000 beslist de commissie, daarbij geadviseerd door het bureau. De commissie vergadert 4x per jaar, waardoor de behandeltermijn kan oplopen tot 4 maanden.
Wanneer aanvragen onvolledig of niet goed zijn ingediend, of wanneer wij nog inhoudelijke vragen hebben, kan de behandeltijd langer worden.

Toezegging
Wanneer het bureau of de commissie een besluit heeft genomen, ontvangt u altijd bericht per brief. Het fonds betaalt toegezegde subsidies in principe pas uit na afronding van het project. Om uw toezegging op te vragen, kunt u via het digitale aanvragensysteem een betalingsverzoek indienen. Vult u het desbetreffende gedeelte van het formulier in en zorg u ervoor dat u de volgende documenten digitaal beschikbaar heeft:

 • de eindafrekening met overzicht van kosten en baten (inclusief de toezeggingen van andere fondsen)
 • eventueel een toelichting op de eindafrekening
 • enkele kopieën van grote facturen
 • een (kort) inhoudelijk verslag
 • een kopie van een bankafschrift waarop IBAN en tenaamstelling duidelijk leesbaar zijn
 • voor de uitbetaling van giften van € 25.000 of meer vragen wij bovendien een door een accountant ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de kosten werkelijk zijn gemaakt voor het gehonoreerde project
 • wanneer wij meer informatie wensen over het project, nemen wij contact op.

Voorschot
Op verzoek kunnen wij een voorschot van 50% van het toegezegde bedrag overmaken. Ook dit verzoek moet via ons digitale aanvragensysteem worden ingediend.

Privacy

Wanneer iemand namens een organisatie een aanvraag indient, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.

Buurtinitiatieven

Het K.F. Hein Fonds wil helpen de sociale cohesie in buurten te bevorderen en steunt daarom kleinschalige initiatieven die daaraan bijdragen. Ook wil het K.F. Hein Fonds kleine projecten op het gebied van natuur en milieu ondersteunen. Vaak is de drempel voor mensen die een buurtinitiatief of een groeninitiatief nemen te hoog om meteen een stichting of vereniging op te richten. Deze initiatieven komen daarom, ook zonder een stichting of vereniging te zijn, eens in de vijf jaar in aanmerking voor ondersteuning tot € 500, mits de totale projectkosten niet hoger dan € 10.000 zijn.

Waar moet mijn buurtinitiatief aan voldoen?

 • Kleinschalige éénmalige initiatieven van buurtbewoners kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van maximaal € 500
 • Alleen initiatieven in de provincie Utrecht komen in aanmerking
 • De initiatieven moeten gericht zijn op het bevorderen van de sociale cohesie in buurten of op de bevordering van natuur en milieu
 • De totale projectkosten zijn niet hoger dan € 10.000
 • De aanvrager/initiatiefnemer hoeft geen rechtspersoon te zijn
 • Loonkosten worden niet vergoed
 • Kosten voor het oprichten van een stichting worden niet vergoed
 • Het toegezegde bedrag wordt pas uitbetaald na overhandiging van facturen/bonnen als bewijs van gemaakte kosten
 • De toezegging is altijd een garantie. Wordt er minder uitgegeven dan begroot, dan wordt er minder uitgekeerd
 • De behandeling van uw aanvraag neemt maximaal een maand in beslag
 • Na de toezegging heeft u 12 maanden de tijd om het bedrag op te vragen

Een aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag indienen via ons digitale aanvragensysteem. U moet eerst een account aanmaken. Als dat gebeurd is, kunt u daarmee inloggen en het aanvraagformulier invullen en indienen.
Een aanvraag bevat in elk geval de volgende bijlagen:

 • Een korte projectomschrijving
 • Een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten
 • Een recent bankafschrift van de aanvrager

Een toezegging opvragen

Wanneer wij een bedrag hebben toegezegd, dan kunt u dit na afloop van het project via ons digitale systeem opvragen.
Voegt u bij het verzoek om uitbetaling in elk geval de volgende documenten:

 • Een kort projectverslag waaruit blijkt hoeveel deelnemers/bezoekers er waren, welke activiteiten hebben plaatsgevonden, wat er goed is gegaan en wat eventueel verbeterpunten zijn voor een volgende keer
 • Een overzicht van de uitgaven en inkomsten
 • Scans van alle facturen en bonnen
 • Eén of meerdere foto’s van het uitgevoerde project

Privacy

Wanneer iemand een aanvraag indient voor een buurtinitiatief, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.

Utrechtse Cultuurlening

Sinds 1 juni 2014 kunnen professionele kunstenaars, creatieven, culturele instellingen en ondernemingen in de creatieve industrie bij het K.F. Hein Fonds terecht voor de Utrechtse Cultuurlening. Voor deze groep ondernemers en organisaties zijn onvoldoende financieringsmogelijkheden beschikbaar in de markt. Via de Utrechtse Cultuurlening kan tegen een lage rente van 3% een bedrag geleend worden tot maximaal € 20.000. De Utrechtse Cultuurlening is een initiatief van Provincie en Gemeente Utrecht, K.F. Hein Fonds en Cultuur-Ondernemen.

Wie komen er in aanmerking?
Cultureel Ondernemers: individuele professionele kunstenaars, individuele creatieven, culturele instellingen en ondernemingen in de creatieve industrie komen in aanmerking voor de Utrechtse Cultuurlening. Voor individuele, professionele kunstenaars of creatieven geldt dat zij woonachtig moeten zijn in de provincie Utrecht. Instellingen of ondernemingen in de creatieve industrie moeten in de provincie Utrecht gevestigd zijn. Verder is van belang dat met de lening een investering wordt gedaan die ten goede komt aan de Utrechtse cultuursector.

Wat wordt er onder de creatieve industrie verstaan?

 • Kunsten: podiumkunsten, scheppende kunsten, dienstverlening voor kunstuitoefening, musea, cultureel erfgoed en galerieën.
 • Media & entertainment: uitgeverijen, journalistiek, fotografie, filmindustrie, games industrie, radio en televisie, reclame.
 • Creatief zakelijke dienstverlening: mode, design, vormgeving en architectuur.
 • Creatieve detailhandel: winkels en webshops die bijv. kunst of design verkopen.
 • Kennis-intensieve diensten.

Meer informatie, ook over de workshops die wij regelmatig organiseren, vindt u op de website van de Utrechtse Cultuurlening.

K.F. Hein Stimuleringsprijs

Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de jaarlijkse Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse organisaties voor maatschappelijk werk. Met de prijs zet het fonds organisaties in het zonnetje, die zich op bijzondere wijze onderscheiden in de zorg voor hun cliënten. Om kans te maken op deze prijs roept het fonds maatschappelijke organisaties op hun plan in te dienen voor een bijzonder project. Er zijn drie prijzen te verdelen. De eerste prijs bedraagt € 10.000.

Oproep 2019

U kunt momenteel geen project indienen. De oproep voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs 2019 zal in september 2019 worden uitgezet. De uitreiking vindt altijd plaats in november.

Meer informatie over de projecten van de prijswinnaars van 2018.

Eerdere prijswinnaars

Onderaan deze pagina kunt u drie filmpjes bekijken van de uitgevoerde projecten van de winnaars in 2017.

2018 1e: KAG Zorg, 2e: St. Pieters en Bloklands Gasthuis, 3e: Resto VanHarte
2017 1e: Bartiméus Sonneheerdt, 2e: De Rading Jeugd & Opvoedhulp, 3e: Wawollie Kringloop
2016 1e: Inayazorg i.s.m. Stut Theater, 2e: Wilhelmina Kinderziekenhuis, 3e: X11 Media en Vormgeving
2015 De Rading Jeugd & Opvoedhulp
2014 AxionContinu
2013 De Hoogstraat Revalidatie
2012 Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis en Landelijke Stichting Zelfbeschadiging
2010 Present Amersfoort
2009 Tussenvoorziening

KIEM voor natuur

Steeds meer mensen genieten van natuur in de provincie Utrecht en steeds meer mensen nemen zelf initiatief voor meer groen in hun eigen omgeving. Er worden moestuinen aangelegd en beheerd, wandelpaden en fietsroutes gemaakt, stukjes nieuwe natuur ingericht en dieren geholpen met nestkasten en voedzame planten. Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht houden van groen en willen natuur-initiatieven stimuleren en ondersteunen. Daarom start per 1 november 2018 de natuurregeling Kiem, waardoor voor dergelijke projecten met één aanvraag bij alle drie de fondsen een bijdrage aangevraagd kan worden.

Doel van de regeling is vrijwilligersinitiatieven voor natuur in de provincie Utrecht te ondersteunen. Zo wordt de provincie groener, de natuur diverser en helpen we inwoners die zich vrijwillig willen inzetten voor natuur in hun omgeving.

Waarvoor aanvragen?

U kunt aanvragen voor alle projecten binnen het werkterrein Natuur. Denk aan bijvoorbeeld:

-          Bijenkasten;
-          Paddenpoelen;
-          Inrichten van pluktuinen of insectenweiden;
-          Educatieve projecten op het gebied van natuur;
-          …

Voorwaarden aanvraag

Uw aanvraag moet aan de volgende criteria voldoen:

 • Alleen stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Voldoet uw project aan de richtlijnen, maar geen stichting of vereniging? U kunt een andere stichting/vereniging vragen om als penvoerder voor uw project op te treden.  
 • Er zijn vrijwilligers betrokken bij (de uitvoering van) het project;
 • Uw project dient plaats te vinden in de openbare ruimte in de provincie Utrecht, m.a.w.: de natuur moet toegankelijk zijn voor derden;
 • Het project mag niet van start zijn gegaan vóór het besluit over uw aanvraag is genomen en moet binnen twee jaar zijn afgerond;
 • De totale kosten van het project zijn minimaal € 1.000 en maximaal € 5.000. U kunt het volledige bedrag aanvragen als bijdrage;
 • In de projectkosten mogen begeleidingsuren door een derde partij (bijvoorbeeld LEU of IVN) zijn opgenomen, maar deze mogen niet meer dan 30% van de totale kosten bedragen;
 • Cofinanciering (overheden, crowdfunding of eigen inkomsten) is een pré, maar niet verplicht.

Een complete aanvraag bevat in elk geval de volgende bijlagen:

 1. Een projectplan (omschrijving van wat u wilt gaan doen)
 2. Een begroting
 3. Een dekkingsplan
 4. Statuten van de aanvragende organisatie
 5. Een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel
 6. Een recent overzicht van inkomsten en uitgaven met balans

Vanuit de natuurregeling Kiem wordt maximaal éénmaal per kalenderjaar een bijdrage aan een organisatie toegekend. Een volgende aanvraag binnen een kalenderjaar wordt automatisch afgewezen. Deze afwijzing is definitief; een aanvraag kan niet het volgende kalenderjaar opnieuw worden ingediend.

Behandeling

Aanvragen voor de natuurregeling kunnen doorlopend worden ingediend en hebben een behandeltermijn van maximaal twee maanden. Eens in de twee maanden besluiten de drie fondsen over de aanvragen. Een toezegging is maximaal 24 maanden geldig.

Toezegging

Betaling van de toezegging geschiedt achteraf, na het indiening van een verantwoording. Het aanvragen van een voorschot van maximaal 50% van de toezegging is mogelijk.

Afwijzing

Voor de volgende zaken kan géén ondersteuning worden aangevraagd:

·         projecten met een politiek of religieus doel;
·         fondsenwervende activiteiten;
·         prijzen/prijsuitreikingen.

Privacy

Wanneer iemand een aanvraag indient voor KIEM, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.